Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů spotřebitele – GDPR

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení GDPR), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů) a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti LEDprodukt s.r.o. s Nařízením GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky), uvádíme obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů v následujícím textu.

1. Identifikační údaje provozovatele

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů je společnost
LEDprodukt s.r.o.
Zimný štadión, Sadová 638/43, 905 01 Senica, SR
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Trnava, oddiel: s.r.o., vložka číslo:12307/T
IČO: 36239551
IČ DPH: SK2020188291

2. Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Osobou zodpovědnou za ochranu osobních údajů je Mgr. Marian Jankovič. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto dokumentu, použití svých osobních údajů, nebo uplatnění Vašich práv popsaných níže, můžete kontaktovat naši odpovědnou osobu písemně na adrese sídla společnosti, nebo e-mailem: ledprodukt@ledprodukt.sk

3. Zpracování osobních údajů

3.1 Nákup zboží online

Za účelem řádného vybavení a doručení Vaší objednávky zpracováváme následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • dodací a fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • předmět objednávky

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi článek 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článek 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Osobní údaje uvedené výše jsou potřebné k nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, resp. k uzavření kupní smlouvy a jsou zpracovávány výlučně na to, aby bylo zakoupené zboží řádně doručeno, nebo v případě vyřizování reklamací.

Osobní údaje jsou zpracovávány v období plnění smlouvy o koupi zboží a během záruční lhůty na dodané zboží.

3.2 Registrace zákazníka

Společnost LEDprodukt s.r.o. zpracovává pro účely registrace zákazníků e-shopu následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • dodací a fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • historie objednávek

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Zpracování osobních údajů společností LEDprodukt s.r.o. je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

3.3 Přihlášení k odběru novinek (newsletter)

Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletter) zpracováváme Vaše osobní údaje (e-mail) na základě Vašeho souhlasu. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv zakázat tím, že se odhlásíte z odběru novinek přímo v doručeném obchodním sdělení (newsletteru).

4. Uplatnění práv a právních nároků

Společnost LEDprodukt s.r.o. může Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebuje na uplatnění práv a právních nároků (např. neuhrazená pohledávka). Dále může Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebuje pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobných důvodů.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

5. Plnění zákonných povinností

Vaše osobní údaje jsou uchovávány i za účelem plnění zákonných povinností, kterými jsou uchovávání dat v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činosti. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Právním základem zpracování je článek 6 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registraturách).

6. Odevzdávání osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situaci popsaných níže:

6.1 Doručení zboží

Společnost LEDprodukt s.r.o. odevzdává ty údaje přepravci, které jsou nezbytné pro řádné doručení zboží, především jméno, příjmení, dodací adresa a telefonní číslo. V případě dobírky celkovou částku objednávky, kterou je třeba uhradit přepravci. Přepravce tyto údaje využívá výhradně za účelem dodání zboží.

6.2 Platba kartou

Společnost LEDprodukt s.r.o. nedisponuje údaji o Vašich platebních kartách, které používáte při tomto způsobu platby. Platba je realizována přes zabezpečenou platební bránu příslušné bankovní instituce a je nám poskytnut pouze výsledek transakce.

7. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotčená osoba má vůči provozovateli právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům
 • na opravu osobních údajů
 • na vymazání osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti LEDprodukt s.r.o.:

 • písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení pověřené osoby
 • elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu

Pověřenou osobou pro zpracování osobních údajů je Mgr. Marian Jankovič, ledprodukt@ledprodukt.sk

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.