Obchodní podmínky

 

Tiskopisy ke stažení:
odstoupení od smlouvy
reklamační protokol

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností LEDprodukt s.r.o. (Dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").
Kupující potvrzením objednávky potvrzuje seznámení se těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást je reklamační řád, a potvrzuje, že s nimi souhlasí.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


1.1. Prodávající

LEDprodukt s.r.o., IČ 36 239 551, se sídlem Kasárenská 3627/5 Senica 905 01, Slovenská republika, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Trnava, oddíl s.r.o., vložka číslo: 12307/T.

1.2. Kupující

1.2.1. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující – podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, tuzemská nebo zahraniční, která je zapsána do obchodního rejstříku, nebo podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů (tzv. hospodařící rolník). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Právní vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případe kupujícího, ktorý je spotřebitelem i ustanověními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

1.3. Koupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky www.ledprodukt.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Kupujícímu může při uzavření kupní smlouvy asistovat i zaměstnanec společnosti LEDprodukt s.r.o., ať už po telefonu nebo při emailové komunikaci. Uzavření kupní smlouvy dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Ochrana osobních údajů

Informace a podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Ochrana osobních údajů spotřebitele – GDPR.

3. Otevírací doba

Internetový obchod www.ledprodukt.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Prodávající si vyhrazuje právo vyexpedovat zboží, objednané v době dovolené zaměstnance po jejím skončení. Čas dovolené bude předem oznámen na internetové stránce www.ledprodukt.cz.

4. Cena

Prodejní ceny v e-shopu jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH a recyklačního poplatku, bez poplatků za dopravu. Pro zákazníka je platná cena, která je uvedena v době objednání. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny zboží na www.ledprodukt.cz, nové ceny jsou platné momentem jejich zveřejnění. Změna ceny neplatí na již objednané zboží.
V případě zobrazení nesprávné ceny (nepřiměřeně nízké) z jakéhokoli důvodu (technická chyba, chybné vložení údajů, programátorská chyba, apod.), bude objednávka zrušena, a to i v případě, že již byla potvrzena. Prodávající nabídne kupujícímu zboží za cenu správnou. Kupující má v tom případě právo od kupní smlouvy odstoupit.

5. Objednávání

Podmínkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnění a odeslání registračního a objednávkového formuláře. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému (akceptace). Prodávající se zavazuje potvrdit obsah objednávky na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena v důsledku toho, že kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje nebo vyplnil registrační formulář chybně.

6. Platební podmínky

a) Platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá přepravce)
b) Platba předem bankovním převodem

7. Dodací podmínky

Zboží je doručováno prostřednictvím přepravní společnosti. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny podle aktuální dostupnosti. Všechny nabízené způsoby přepravy a jejich ceny jsou uvedeny na webové stránce ledprodukt.cz.
Kupující je při doručení povinen zkontrolovat stav zásilky. Vrácením nevyzvednuté zásilky má prodávající právo od kupujícího žádat přepravní náklady spojené s odesláním a nepřevzetím zboží. V případě opětovného zaslání zásilky má prodávající právo znovu fakturovat přepravní náklady.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Na vybrané produkty je poskytována záruční doba 36 měsíců, tato prodloužená záruční doba je vždy uvedena v názvu produktu. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení, resp. faktura, která je vždy dodána spolu se zbožím.

9. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku má spotřebitel právo bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Pokud kupující již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží. Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět.
Prodávající se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy na bankovní účet uvedený kupujícím ve formuláři o odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá prodávajícímu.
Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek na adresu společnosti uvedenou v bodě "1.1. Prodávající".
Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy. Rovněž do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25. května 2018. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
LEDprodukt s.r.o.