Reklamační řád

Tiskopisy ke stažení:
odstoupení od smlouvy
reklamační protokol

I. Obecné ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje postup společnosti LEDprodukt, s.r.o., IČO 36 239 551 se sídlem Kasárenská 3627/5, Senica 905 01, Slovenská republika, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Trnava, oddiel: s.r.o., vložka číslo:12307/T (dále jen "prodávající") a kupujícího při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.ledprodukt.cz (dále jen „LEDprodukt") a práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího s tím související.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

3. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bezvýhradně s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky prodávajícímu jsou všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád pro kupujícího závazné.

4. Reklamační řád je veřejně dostupný na stránce www.ledprodukt.cz.


II. Kontrola zboží při převzetí
1.Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy, v opačném případě se má za to, že kupující zboží převzal v nepoškozeném stavu. Prodávající z tohoto důvodu neuzná případné pozdější reklamace. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu a protokol o zjištěných vadách bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu.

2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin po jeho převzetí.

3. Pokud kupující zjistí jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou nebo nekompletnost zboží, které se neprojevují vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zásilky, uplatnit u prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez vad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.

4. Kupující je povinen prodávajícímu reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákonník, vše ve znění pozdějších novelizací .

5. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.


III. Reklamace
1. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího:
a) o vrácení zboží v případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal. Kupující - spotřebitel má právo vrátit zboží prodávajícímu do čtrnácti pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím.
b) o uplatnění práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží v záruční době.

2. Kupující informuje prodávajícího zprávou zaslanou emailem na emailovou adresu: ledprodukt@ledprodukt.cz nebo prostřednictvím poštovního podniku na adresu sídla prodávajícího (dále jen "písemná zpráva").

3. Kupující je povinen v písemné zprávě uvést:
a) identifikační údaje kupujícího, tj obchodní jméno/jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, datum narození, označení statutárního orgánu společnosti, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
b) podrobný popis závady;
c) číslo elektronické objednávky;
d) datum převzetí zboží kupujícím;
e) název a číslo bankovního účtu kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden;
f) datum a podpis kupujícího;
g) v případě výměny zboží, adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží.

4. Kupující je povinen k písemné zprávě přiložit doklad o koupi a převzetí zboží a zboží, které je předmětem reklamace. Pokud kupující zašle písemnou zprávu prostřednictvím emailu, je povinen odeslat na adresu sídla prodávajícího doklad o koupi a převzetí zboží a zboží, které je předmětem reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.

5. Pokud písemná zpráva neobsahuje všechny údaje, prodávající vyzve kupujícího prostřednictvím emailu na doplnění uvedených údajů.

6. Pokud kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 pracovních dnů od odeslání emailu, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné reklamace (pokud ve vyřizování reklamace nebude možné pro tento nedostatek pokračovat).

7. Pokud spolu s písemnou zprávou není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží a zároveň zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží vrátit nebo reklamovat.

8. Zboží, které je předmětem reklamace musí být kompletní, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

9. Celková suma za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu v souladu s tímto reklamačním řádem, bude převedena na účet kupujícího uvedený v písemné zprávě a to do 14 dnů ode dne převzetí úplné písemné zprávy spolu s dokladem o koupi a převzetí zboží a zboží, které je předmětem reklamace.

IV. Záruční podmínky a délka záruční doby

1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Na vybrané produkty je poskytována záruční doba 36 měsíců, tato prodloužená záruční doba je vždy uvedena v názvu produktu.

2. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi a převzetí zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které vykazuje vady zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím a vztahuje se na něj záruka.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
c) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Kupující je povinen v písemné zprávě co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje.

5. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím, či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Kupující bere dále na vědomí, že prodávající není odpovědný za vady vzniklé v důsledku stavu elektrické sítě, který neodpovídá příslušné technické normě.

6. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Náklady na dodání reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující.

7. Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, tj. v našem případě prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Nezvolí-li kupující při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení.

8. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, resp. na základě volby zákonného řešení reklamace prodávajícím, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

9. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení, jehož obsahem budou informace potvrzující, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

V. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řad je platný od 1. září 2015. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit reklamační řád. Změny nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.ledprodukt.cz.
LEDprodukt s.r.o.